Dobrodošli

Odvjetničko društvo Zagoršćak i partneri pruža pravne usluge iz područja radnog, obveznog, trgovačkog prava i svih ostalih, kao i poslovanje pravnih osoba, posebice kao pravna podrška menadžmentu pri donošenju poslovnih odluka najprihvatljivijih za poslovanje u njenom ekonomskom, financijskom i strateškom značenju.

Ujedno, predlaže i savjetuje menadžment na temelju iskazanog poslovanja, poslovna, radnopravna i vlasnička restrukturiranja, u svrhu i s ciljem zaštite poslovanja od utjecaja svih poslovnih rizika. Osim toga, pruža usluge međunarodne arbitraže, a po potrebi i svih ostalih pravnih usluga iz domene odvjetničke djelatnosti.

Posjedujemo posebna znanja iz trgovačkog, radnog i obveznog prava, poslova komercijale, financija, poreza, i sl.. Obavljamo pravne usluge na cjelokupnom području RH i Europskih država.

Damir Zagoršćak - biografija

Rođen 29. prosinca 1961.godine u Osijeku, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Nakon srednje škole upisao sam Pravni fakultet u Osijeku koji sam završio 1986.godine, te stekao visoku stručnu spremu u zanimanju diplomirani pravnik.

Po završetku fakulteta radio sam devet godina u pravnoj službi trgovačkog društva AUTOREPARATURA d.d. Osijek, dvije godine radio sam u upravi Grada Osijeka na imovinsko pravnim poslovima, gdje sam stekao upravno zvanje pristava prve vrste. Zatim sam četiri godine radio kao rukovoditelj pravne službe u privatnim trgovačkim društvima, da bi od 01.01.2002.godine otvorio odvjetnički ured. Od 1.2.2015.godine obavljam svoju odvjetničku djelatnost unutar odvjetničkog društva ZAGORŠĆAK&PARTNERI d.o.o. Zagreb.

Usluge

 • Trgovačko pravo
 • Stečajno pravo
 • Obvezno pravo
 • Upravno pravo
 • Radno pravo
 • Međunarodno pravo
 • Ekonomsko pravo
 • Pravni poslovi iz energetske djelatnosti
 • Porezno pravo
 • Pravni menadžment pravnih osoba
 • Pravni menadžment gradova i općina
 • Ostale pravne usluge
 • Osnivanje svih vrsta trgovačkih društva - činjenje statuta, društvenih ugovora, odluka, izjava, i sl. , pravilnika, poslovnika, njenih promjena i dopuna, organiziranje i provođenje sjednica i odluka skupština, ustroj knjiga propisanih radi evidencije odluka skupštine i nadzornog odbora i svega ostalog

 • Poslovni ustroj trgovačkih društava - odvajanje core business trg. društva od imovine društva, zaštita imovine društva odnosno aktive od poslovnog rizika bez poreznog opterećenja, reorganizacija trg. društva u odnosu na poslovne poteškoće

 • Poslovna restrukturiranja – dijeljenje trg. društva, spajanje, pripajanje, s osvrtom na više raznovrsnih djelatnosti unutar trg. društva, zaštita aktive društva u odnosu na njegovu pasivu, zaštita imovine društva bez poreznog opterećenja, odvajanje razvijenih različitih djelatnosti unutar društva

 • Vlasnička restrukturiranja – zaštita vlasničkih prava, razrješenje nastalih vlasničkih problema u donošenju odluka i ostalo

 • Preuzimanje trgovačkih društava - prodaja ili kupnja trgovačkih društava, posredovanje pri prodaji ili kupnji poslovnih udjela i dionica

 • Vođenje sudskih sporova pred svim Trgovačkim sudovima u RH

 • Vođenje arbitražnih sporova pred arbitražnim sudovima u RH i Europi

Stečajno pravo

 • prethodne pravne radnje prije otvaranja stečajnog postupka

 • pokretanje stečajnog postupka

 • zastupanje trg. društava u stečajnom postupku

Obvezno Pravo

 • sve vrste trgovačkih i ostalih ugovora ( iz djelatnosti svih vrsta trgovine, distribucije robe, plina i ostalih energenata, posredovanja, zastupanja, franšize, građevinske, ugostiteljske i proizvodnih djelatnosti (drvna, tekstilna, prerađivačka industrija), prijevoza,  financija, komercijale, kupoprodaje dionica, poslovnih udjela, ortački ugovori, i slično

 • ostali ugovori

Upravno pravo

 • upravne tužbe i odgovori na tužbu

 • uprave žalbe, prigovori

 • prigovori na zapisnike poreznih tijela u nadzoru i ostalih kontrolnih tijela i vođenje postupka

Stečajno pravo

 • prethodne pravne radnje prije otvaranja stečajnog postupka

 • pokretanje stečajnog postupka

 • zastupanje trg. društava u stečajnom postupku

Obvezno Pravo

 • sve vrste trgovačkih i ostalih ugovora ( iz djelatnosti svih vrsta trgovine, distribucije robe, plina i ostalih energenata, posredovanja, zastupanja, franšize, građevinske, ugostiteljske i proizvodnih djelatnosti (drvna, tekstilna, prerađivačka industrija), prijevoza,  financija, komercijale, kupoprodaje dionica, poslovnih udjela, ortački ugovori, i slično

 • ostali ugovori

Upravno pravo

 • upravne tužbe i odgovori na tužbu

 • uprave žalbe, prigovori

 • prigovori na zapisnike poreznih tijela u nadzoru i ostalih kontrolnih tijela i vođenje postupka

Stečajno pravo

 • prethodne pravne radnje prije otvaranja stečajnog postupka

 • pokretanje stečajnog postupka

 • zastupanje trg. društava u stečajnom postupku

Obvezno Pravo

 • sve vrste trgovačkih i ostalih ugovora ( iz djelatnosti svih vrsta trgovine, distribucije robe, plina i ostalih energenata, posredovanja, zastupanja, franšize, građevinske, ugostiteljske i proizvodnih djelatnosti (drvna, tekstilna, prerađivačka industrija), prijevoza,  financija, komercijale, kupoprodaje dionica, poslovnih udjela, ortački ugovori, i slično

 • ostali ugovori

Upravno pravo

 • upravne tužbe i odgovori na tužbu

 • uprave žalbe, prigovori

 • prigovori na zapisnike poreznih tijela u nadzoru i ostalih kontrolnih tijela i vođenje postupka

Radno pravo

 • Pravilnici o radu, katalog radnih mjesta, ugovori o radu i odluke radnog prava, otkazi,

 • Radnopravni preustroj

 • Pravna usluga u organizaciji i provođenju viška radnika velikih i malih trg. društava 

 • Etički kodeks ponašanja

 • Stimulacije, destimulacije, stimulativni rad i radni odnosi

 • Kaznene odluke protiv radnika

 • Vođenje radnih sporova

 • Kontrola bolovanja

Međunarodno pravo

 • Međunarodna arbitraža na svim arbitražnim europskim sudištima

 • Međunarodne tužbe

Ekonomsko pravo

 • Naplata potraživanja: provjera solventnosti dužnika, status imovine dužnika, ovršni postupak protiv dužnika, 

 • Komercijala – osiguranje naplate potraživanja, zadužnice s jamstvima, mjenice, založno pravo na pokretnoj i nepokretnoj imovini dužnika, i ostalo

 • Financije – bankarsko pravo, financijski fondovi, burza, kupnja i prodaja dionica, poslovnih udjela, vrijednosnih papira i ostalo. 

Radno pravo

 • Pravilnici o radu, katalog radnih mjesta, ugovori o radu i odluke radnog prava, otkazi,

 • Radnopravni preustroj

 • Pravna usluga u organizaciji i provođenju viška radnika velikih i malih trg. društava 

 • Etički kodeks ponašanja

 • Stimulacije, destimulacije, stimulativni rad i radni odnosi

 • Kaznene odluke protiv radnika

 • Vođenje radnih sporova

 • Kontrola bolovanja

Međunarodno pravo

 • Međunarodna arbitraža na svim arbitražnim europskim sudištima

 • Međunarodne tužbe

Ekonomsko pravo

 • Naplata potraživanja: provjera solventnosti dužnika, status imovine dužnika, ovršni postupak protiv dužnika, 

 • Komercijala – osiguranje naplate potraživanja, zadužnice s jamstvima, mjenice, založno pravo na pokretnoj i nepokretnoj imovini dužnika, i ostalo

 • Financije – bankarsko pravo, financijski fondovi, burza, kupnja i prodaja dionica, poslovnih udjela, vrijednosnih papira i ostalo. 

Radno pravo

 • Pravilnici o radu, katalog radnih mjesta, ugovori o radu i odluke radnog prava, otkazi,

 • Radnopravni preustroj

 • Pravna usluga u organizaciji i provođenju viška radnika velikih i malih trg. društava 

 • Etički kodeks ponašanja

 • Stimulacije, destimulacije, stimulativni rad i radni odnosi

 • Kaznene odluke protiv radnika

 • Vođenje radnih sporova

 • Kontrola bolovanja

Međunarodno pravo

 • Međunarodna arbitraža na svim arbitražnim europskim sudištima

 • Međunarodne tužbe

Ekonomsko pravo

 • Naplata potraživanja: provjera solventnosti dužnika, status imovine dužnika, ovršni postupak protiv dužnika, 

 • Komercijala – osiguranje naplate potraživanja, zadužnice s jamstvima, mjenice, založno pravo na pokretnoj i nepokretnoj imovini dužnika, i ostalo

 • Financije – bankarsko pravo, financijski fondovi, burza, kupnja i prodaja dionica, poslovnih udjela, vrijednosnih papira i ostalo. 

Pravni poslovi

 • u svezi izdavanja, produženje i prijenos dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

 • kontrola i činjenje pravnih mišljenja u odnosu na obavljanje energetskih djelatnosti energetskih pravnih osoba

 • u svezi s provođenjem odredbi energetskih pravnih osoba o razdvajanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetski sektor i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti

 • u odnosu na ispunjenje načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti u radu operatora tržišta energije

 • činjenje Općih akata organiziranja tržišta električne energije i organiziranja tržišta prirodnog plina, Općih uvjeta opskrbe energijom

 • činjenje svih poslovnih restrukturiranja u području obavljanja energetskih djelatnosti

 • činjenje svih vrsta poslovnih ugovora koji proizlaze iz energetskih djelatnosti

 • pravna pomoć operatoru prijenosnog, transportnog i distribucijskog sustava, odnosno vlasnika sustava, drugog energetskog subjekta ili korisnika sustava u pridržavanju obveza propisanih ovim Zakonom, zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije te Uredbom (EZ) 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima pristupa mreži za prekogranične razmjene električne energije (dalje: Uredba 714/2009) i Uredbom (EZ) 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima pristupa mrežama za transport prirodnog plina

 • kontakti s regulatornim tijelima u RH i država članica Europske unije i susjednih država te ACER-om

 • ostali poslovi koje se odnose na energetsku djelatnost

Porezno pravo

 • prigovori, žalbe, i ostali podnesci na rješenja poreznih organa

 • upravne tužbe

 • ustavne tužbe

Pravni menadžement pravnih osoba

 • poslovni ustroj i restrukturiranje

 • poslovne odluke

 • upravni ustroj

 • procjena rizika poslovnih odluka, realizacija menadžerskih odluka u okvirima pozitivnih zakonskih propisa s financijskim aspektom utvrđenog rizika, utvrđenja pravne utemeljenosti, i ostalo

 • zaštita imovine od stečaja

Pravni menadžement gradova i općina

 • preustroj uprave, sistem vrednovanja svakog referenta pri uredu, statistička kontrola rada uvjetovano brojem predmeta, kontrola vrednovanja rada po upravnim odjelima, stimulativni i destimulativni rad i njegova kontrola, rad kao sredstvo opstanka radnog odnosa, i sl.

 • preustroj trg. društva u većinskom vlasništvu gradova, općina ili županije

Ostale pravne usluge

 • poslovna organizacija i pravna utemeljenost trgovačkih poslovnih objekata

 • kupoprodaja zemljišta, stambenih i poslovnih objekata

Porezno pravo

 • prigovori, žalbe, i ostali podnesci na rješenja poreznih organa

 • upravne tužbe

 • ustavne tužbe

Pravni menadžement pravnih osoba

 • poslovni ustroj i restrukturiranje

 • poslovne odluke

 • upravni ustroj

 • procjena rizika poslovnih odluka, realizacija menadžerskih odluka u okvirima pozitivnih zakonskih propisa s financijskim aspektom utvrđenog rizika, utvrđenja pravne utemeljenosti, i ostalo

 • zaštita imovine od stečaja

Pravni menadžement gradova i općina

 • preustroj uprave, sistem vrednovanja svakog referenta pri uredu, statistička kontrola rada uvjetovano brojem predmeta, kontrola vrednovanja rada po upravnim odjelima, stimulativni i destimulativni rad i njegova kontrola, rad kao sredstvo opstanka radnog odnosa, i sl.

 • preustroj trg. društva u većinskom vlasništvu gradova, općina ili županije

Ostale pravne usluge

 • poslovna organizacija i pravna utemeljenost trgovačkih poslovnih objekata

 • kupoprodaja zemljišta, stambenih i poslovnih objekata

Porezno pravo

 • prigovori, žalbe, i ostali podnesci na rješenja poreznih organa

 • upravne tužbe

 • ustavne tužbe

Pravni menadžement pravnih osoba

 • poslovni ustroj i restrukturiranje

 • poslovne odluke

 • upravni ustroj

 • procjena rizika poslovnih odluka, realizacija menadžerskih odluka u okvirima pozitivnih zakonskih propisa s financijskim aspektom utvrđenog rizika, utvrđenja pravne utemeljenosti, i ostalo

 • zaštita imovine od stečaja

Pravni menadžement gradova i općina

 • preustroj uprave, sistem vrednovanja svakog referenta pri uredu, statistička kontrola rada uvjetovano brojem predmeta, kontrola vrednovanja rada po upravnim odjelima, stimulativni i destimulativni rad i njegova kontrola, rad kao sredstvo opstanka radnog odnosa, i sl.

 • preustroj trg. društva u većinskom vlasništvu gradova, općina ili županije

Ostale pravne usluge

 • poslovna organizacija i pravna utemeljenost trgovačkih poslovnih objekata

 • kupoprodaja zemljišta, stambenih i poslovnih objekata

Porezno pravo

 • prigovori, žalbe, i ostali podnesci na rješenja poreznih organa

 • upravne tužbe

 • ustavne tužbe

Pravni menadžement pravnih osoba

 • poslovni ustroj i restrukturiranje

 • poslovne odluke

 • upravni ustroj

 • procjena rizika poslovnih odluka, realizacija menadžerskih odluka u okvirima pozitivnih zakonskih propisa s financijskim aspektom utvrđenog rizika, utvrđenja pravne utemeljenosti, i ostalo

 • zaštita imovine od stečaja

Pravni menadžement gradova i općina

 • preustroj uprave, sistem vrednovanja svakog referenta pri uredu, statistička kontrola rada uvjetovano brojem predmeta, kontrola vrednovanja rada po upravnim odjelima, stimulativni i destimulativni rad i njegova kontrola, rad kao sredstvo opstanka radnog odnosa, i sl.

 • preustroj trg. društva u većinskom vlasništvu gradova, općina ili županije

Ostale pravne usluge

 • poslovna organizacija i pravna utemeljenost trgovačkih poslovnih objekata

 • kupoprodaja zemljišta, stambenih i poslovnih objekata

Uredi

Zagreb Radnička cesta 52

+385 1 70 77 531

Odvjetnik Damir Zagoršćak

+385 91 2017886

Osijek Gundulićeva 36b

+385 31 200 393, + 385 31 200 394

+385 31 200 395

Odvjetnik Jozo Pavičić

+385 98 213 282

Split Zoranićeva 1

tel/fax : + 385 21 343 602

Odvjetnik Mladen Kuzmanić

+385 95 286 5487